Onze Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden JB Motoren
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van JB Motoren
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken uw herroepingsrecht; Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of JB Motoren. in staat stelt om informatie die aan u/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
JB Motoren de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door JB Motoren georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en JB Motoren gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2. Gegevens JB Motoren

JB Motoren hierna te noemen JB
Koomenstraat 5
1731 XA Winkel
Telefoonnummer:
06 23 618 498
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 78357950

JB Motoren is geregistreerd onder de KOR hierdoor word er geen btw vermeld op facturen.
Artikel 3. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JB en op elke tot stand gekomen overeenkomst/bestellingen tussen u en JB 
 2. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de door partijen gesloten (koop)overeenkomst. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4. Het aanbod 

 1. Als een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. 2. Het aanbod is vrijblijvend. JB is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JB niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn slechts ter indicatie. Op basis van deze afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd. 
 5. JB kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Alle overeenkomsten tussen JB en cliënt dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Cliënt heeft recht op een kopie van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het ontbreken van schriftelijke of elektronische vastlegging van een overeenkomst tussen JB en cliënt maakt deze overeenkomst niet nietig of aantastbaar. 
 7. In het geval waarin een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst ontbreekt, kan JB ook elke met deze overeenkomst verband houdende informatiedrager uit haar (elektronische) administratie gebruiken tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, onverminderd het recht van cliënt om tegenbewijs te leveren. 

Artikel 5. De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. 
 2. JB behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren of om nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is JB niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 4. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaar maken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. JB zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden. 

Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een door u aangewezen en aan JB bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of worden gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan JB retourneren, conform de mogelijke nader te geven retoursinstructies. 
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit dient te geschieden door middel van een e-mail en de vermelding van het ordernummer. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen terug te sturen. 
 4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het recht tot herroeping, respectievelijk het product niet naar JB heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
 5. JB behoudt zich het recht voor om een vergoeding bij u in rekening te brengen indien u van het product gebruik heeft gemaakt gedurende de herroepingstermijn. 
 6. De bovenstaande termijn van 14 dagen is geen probeertermijn. Deze termijn stelt u in staat om gedurende 14 dagen over uw aankoop na te denken. 

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping 

 1. JB behoudt zich het recht voor de kosten kosten van de retourzending bij u in rekening te brengen. 
 2. JB zal de het retourbedrag uiterlijk binnen 14 dagen voldoen, mits het product ook daadwerkelijk door JB is retour ontvangen. 
 3. Eigendomsvoorbehoud 
 4. JB sluit het recht van herroeping uit voor de volgende producten. 
  a. Producten die door JB tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties (maatwerk); 
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
  d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JB geen invloed heeft; 
  f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de u de verzegeling heeft verbroken; 
  g. voor hygiënische producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken. 

Artikel 9. De prijs 

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. 
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is JB niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 4. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaar maken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. JB zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden. 

Artikel 10. Conformiteit en garantie 

 1. JB staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat JB er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan JB schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. JB behoudt zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of JB mag het betaalde bedrag retourneren. JB neemt de kosten van de (retour)zending voor haar rekening. 
  3. De garantietermijn van JB komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. JB is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
  4. De garantie geldt niet indien: 
  a. U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van JB. en/of op de verpakking, behandeld zijn; 
  5. De garantie dekt geen normale slijtage aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld accu’s, remblokken en kettingsets. Voor dit soort producten geldt een garantie voor de duur van 1 jaar op productie- en materiaalfouten.                        6. JB is in geen enkel situatie verantwoordelijk voor gebeurtenissen of garantie van zelf geleverde onderdelen ongeacht de staat van het onderdeel.            7. JB is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van een niet goed functionerend product, ondeskundig of onjuist gebruik ervan. 

Artikel 11. Levering, uitvoering, facturatie 

 1. Indien u transportschade ontdekt bent u verplicht deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen door te geven aan JB, onder vermelding van het pakketnummer van het transportbedrijf. De (op de website vermelde) levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren. 
  2. De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 4 werkdagen. Alleen bij duidelijke vermelding hebben bepaalde producten een levertijd van 48 uur. 
  3. JB behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan derden uit te besteden. 
  4. JB factureert Digitaal. U ontvangt een factuur per e-mail, of whatsapp. Indien gewenst kan de factuur op papier geleverd worden. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Het risico gaat op het moment van aflevering aan u over.
Artikel 13. Betaling 

 1. Betaling dient via een van de volgende wijzen te geschieden: 
  a. Contant 
  b. Bankoverschrijving 
  c. Betaalverzoek 
 2. Betaling van een custom motor project dient te geschieden als volgt: op basis van de overeenkomst tussen cliënt en JB. Bij aanvang van de verbouwing dient een aanbetaling van 50% te geschieden op basis van het volledig voor aanvang afgesproken bedrag. Ergens halverwege de verbouwing op een door JB nader te bepalen moment dient een betaling te geschieden van 30% op basis van het volledig voor aanvang afgesproken bedrag. Aan het eind van de verbouwing dus bij aflevering van de afgeronde custom motorfiets dient de laatste betaling te geschieden van 20% op basis van het volledig voor aanvang afgesproken bedrag. 
 3. Wat betreft de informatie geschreven in voorgaand lid 2. zijn de eventuele bijkomende kosten die op basis van complicaties geconstateerd tijdens de verbouwing niet meegerekend in het genoemde volledig voor aanvang afgesproken bedrag. Deze kosten dienen aan het eind van de verbouwing dus bij aflevering van de custom motorfiets betaald te worden door de cliënt, tenzij JB aangeeft dat het tijdens de verbouwing nodig is dat deze kosten betaald dienen te worden omdat anders de verbouwing niet voortgezet kan worden. 
 4. In geval van geheel of gedeeltelijk uitblijven van nakoming van een betalingsverplichting raakt cliënt onmiddellijk in verzuim jegens JB, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. Cliënt is in dat geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop cliënt in verzuim is geraakt. 
 5. JB zal een particuliere cliënt door middel van een schriftelijke aanmaning éénmalig in de gelegenheid stellen om alsnog voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag te zorgen, binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning, zonder dat daar voor hem incasso- of andere bijkomende kosten aan verbonden zijn. 
 6. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die JB moet maken als cliënt een jegens haar bestaande verbintenis niet of niet volledig nakomt komen voor rekening van cliënt, dit onverminderd de wettelijke grenzen die gelden voor het afwentelen van kosten op de particuliere cliënt. 

Artikel 14. Klachtenregeling 

 1. JB beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 
 3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JB binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten. 
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door JB, zal JB naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15. Overmacht 

 1. JB behoeft een verbintenis ten opzichte van cliënt niet na te komen als zij daartoe niet of niet volledig in staat is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te verwijten is en die ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop JB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JB niet in staat is haar verplichtingen na te komen. JB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat JB haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. JB kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zowel JB als cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de partij die ontbindt gehouden is tot vergoeding van schade aan haar wederpartij. 
 4. Voorzover JB op het moment van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het betreffende gedeelte van de prestatie van JB zelfstandige waarde toekomt is JB gerechtigd om dat gedeelte separaat (uit te voeren en) aan cliënt te factureren. Cliënt is gehouden het bedrag van deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 16. Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen JB en de daarbij behorende algemene is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien u woonachtig bent in het buitenland. 

Artikel 17. Custom motoren 

 1. JB Motoren geeft geen garantie op custom verbouwde motorfietsen. Bij het bouwen van een custom motor betracht JB Motoren grootste zorgvuldigheid, echter doordat het een one off product is kunnen er technische en functionele problemen ontstaan die van te voren niet voorzien waren. JB Motoren is niet aansprakelijk voor het oplossen van deze onvoorziene problemen. 
 2. JB geeft geen garantie op gebruikte motorvoertuigen, gebruikte onderdelen of gebruikte materialen, onverminderd een eventueel nog geldende door de fabrikant of importeur gegeven garantie en onverminderd de wettelijke rechten die een particuliere cliënt in geval van koop van een roerende zaak heeft. 
  Tenzij anders overeengekomen geeft JB geen garantie op motorvoertuigen, onderdelen en materialen die zij in consignatie verkoopt, ongeacht of het nieuwe dan wel gebruikte zaken betreft. 
 3. JB garandeert uitsluitend binnen Nederland en gedurende een periode van 1 maand, te rekenen vanaf de dag van aflevering, de deugdelijke uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. Voor het spuiten van motorvoertuigen geldt, in afwijking van de voorgaande zin, een garantietermijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering. JB is bevoegd om in een separaat document aanvullende of afwijkende garantievoorwaarden op te nemen. 
 4. De door JB gegeven garantie, als bedoeld in lid 3, geldt niet als de zaak waar JB werkzaamheden aan heeft verricht als gevolg van niet-normaal gebruik geheel of gedeeltelijk beschadigd raakt. Deze garantie geldt evenmin als cliënt zonder tevoren verkregen toestemming van JB door derden reparatie- of andere werkzaamheden aan de betreffende zaak heeft laten uitvoeren noch zelf heeft uitgevoerd. Cliënt heeft ook geen recht op de bedoelde garantie als hij JB niet de gelegenheid geeft om het geconstateerde gebrek te verhelpen. 
 5. Cliënt is gehouden de door JB aan hem verkochte zaak of de zaak waar JB werkzaamheden aan heeft verricht bij aflevering te inspecteren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op de aanwezigheid van deuken, krassen en/of andere beschadigingen. Hij dient JB in alle gevallen onverwijld te wijzen op eventuele gebreken in de geleverde prestatie. 
 6. Indien JB bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van onderdelen of materialen die cliënt haar ter beschikking heeft gesteld, of die zij op aanwijzing van cliënt heeft ingekocht en/of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, komen eventuele gebreken van die onderdelen of materialen altijd voor rekening en risico van cliënt. 
 7. Cliënt komt geen beroep toe op een door JB gegeven garantie indien JB spuitwerkzaamheden aan een (onderdeel van een) motorvoertuig heeft doen uitvoeren of zij dat (onderdeel van een) motorvoertuig heeft voorzien van een wrapping en zich in de lak of de wrapping een kleurverschil bevindt dat bij daglicht niet met het blote oog kan worden waargenomen. 
 8. JB geeft geen garantie op in opdracht van cliënt verrichte noodreparaties of andere werkzaamheden die zij in zijn/haar opdracht provisorisch heeft verricht. 
 9. JB kan niet financieel aansprakelijk gesteld worden voor goederen en/of onderdelen die de cliënt voor, tijdens of na de verbouwing van zijn/haar voertuig op de zaak deponeert en niet na afronding van het project binnen 2 weken komt afhalen. Dit in verband met het onnodig opstapelen van goederen en/of onderdelen. Indien de cliënt de goederen/onderdelen niet binnen de aangegeven 2 weken komt ophalen, is JB gerechtigd om de goederen/onderdelen weg te gooien. 

Artikel 18. Privacy 

 1. JB gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. 
 2. Zij worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, een spoedgeval, of voor zover dit om een dringende reden en naar het oordeel van JB noodzakelijk is. 
 3. JB maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Ook zijn het bestanden die uw browser automatisch opslaat op uw elektronische apparaat. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website en met behulp van cookies wordt alleen het elektronische apparaat herkend. Cookies worden derhalve niet gebruikt om personen te identificeren. Door het gebruik van cookies zijn wij in staat om u nog beter van dienst te zijn en vooruit te lopen op de wensen van u als klant.